يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

كنكور سراسري 89 رشته‌ي رياضي
يک‌شنبه، 3 مرداد 1389

 

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان

101

مشابه با سؤال 16 آزمون مبحثي 1 رياضيات جلد اول مجموعه‌هاي احتمالي، مطابق با دقيقه‌ي 07: 36: 00 سي‌دي شماره‌ي (1)

102

مشابه سؤال 68 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

103

مشابه سؤال 112 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

108

مطابق با دقيقه‌ي 16: 51: 00 سي‌دي شماره‌ي (1)

110

مطابق با دقيقه‌ي 21: 16: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)

115

مشابه سؤال 291 و 304 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول، مطابق با دقيقه‌ي 33: 49: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)

116

مشابه سؤال 367 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

118

مشابه سؤال 451 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

121

مشابه سؤال 527 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول، مطابق با دقيقه‌ي 56: 09: 01 سي‌دي شماره‌ي (1)

122

مشابه سؤال 369 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

123

مشابه سؤال 540 و 546 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

134

عينا‌ً مطابق با سؤال 192 كتاب احتمالي رياضيات جلد اول

137

مشابه سؤال 253 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

138

مشابه سؤال 303 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

143

مشابه سؤال 351 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

144

مشابه سؤال 389 و 390 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

145

مشابه نكات ارائه شده در سؤال 358 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

148

مشابه سؤال 596 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

149

مشابه سؤال 416 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

150

مشابه نكته‌ي ارائه شده در سؤال 453 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

151

مشابه سؤال 532 و 536 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

152

مشابه سؤال 503 كتاب احتمالي رياضيات جلد دوم

 

  

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان

157

مشابه سؤال 241 كتاب احتمالي

159

مشابه سؤال 261 كتاب احتمالي

160

مشابه سؤال 274 و 283 كتاب احتمالي

161

مشابه سؤال 430 و 421 و 386 كتاب احتمالي

162

مشابه سؤال 407 كتاب احتمالي

165

مشابه سؤال 414 كتاب احتمالي

166

مشابه سؤال 168 كتاب احتمالي

168

مشابه سؤال 22 (آزمون جمع‌بندي2)كتاب احتمالي

170

مشابه سؤال 486 كتاب احتمالي

172

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 40 و 26 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 26:23:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

173

مشابه سؤال 85 كتاب احتمالي

174

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 75 و 79 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 32:06:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

175

مشابه سؤال 118 كتاب احتمالي

176

مشابه سؤال 6 (آزمون جمع‌بندي1) كتاب احتمالي

179

مشابه سؤال 550 كتاب احتمالي

180

مشابه سؤال 30 (آزمون جمع‌بندي2) كتاب احتمالي

192

مشابه سؤال 40 (آزمون جمع‌بندي1) كتاب احتمالي

194

مشابه سؤال 747 كتاب احتمالي

196

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 764 كتاب احتمالي

197

مشابه سؤال 769 كتاب احتمالي

200

مشابه سؤال 803 و 807 كتاب احتمالي

182

مشابه نكته‌ي اشاره شده در دقيقه‌ي 16:48:.. از سي‌دي شماره‌ي 3

  

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان

201

مطابق با دقيقه‌ي 20:53:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

202

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 48 كتاب احتمالي و مطابق با دقيقه‌ي 11:25:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

203

مشابه تست 219 و مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 9 و 176 و مطابق با دقيقه‌ي 07:19:..  و 14: 27: .. از سي‌دي شماره‌ي 1

206

شبيه به تست 226 كتاب احتمالي

209

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 212 كتاب احتمالي

210

مشابه سؤال 305 و 316 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 48:09:.. از سي‌دي شماره‌ي 1 و دقيقه‌ي 47: 30: 01  از سي‌دي شماره‌ي 4

211

مشابه سؤال 312 كتاب احتمالي

212

شبيه به سؤال 404 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 50:37:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

214

مشابه سؤال 372 كتاب احتمالي

216

شبيه به سؤال 466 و 475 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 55:20:.. از سي‌دي شماره‌ي 3

217

مشابه سؤال 442 و 483 و شبيه به سؤال 450 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 29: 04: 01 از سي‌دي شماره‌ي 1

218

شبيه به سؤال 504 كتاب احتمالي

224

شبيه به سؤال 557 كتاب احتمالي

225

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 586 كتاب احتمالي

226

مشابه سؤال 649 كتاب احتمالي

233

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 742 كتاب احتمالي

234

مشابه سؤال 742 كتاب احتمالي

235

مشابه سؤال 726 كتاب احتمالي

 

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89
تطابق با سي‌دي‌هاي آموزشي فرآيند پاسخ شيمي پژوهندگان
عنوان سي‌دي
دقيقه
201
شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 3
00:59:30 و 00:27:00
202
شيمي 2 فصل 1- سي دي شماره 4
00:24:30 و 00:38:38
203
شيمي 2 فصل 1 - سي دي شماره  4
1:07:00
204
شمي 2 فصل 1 - سي دي شماره 5    
سي دي شماره 2
00:01:13
00:46:5
205
گزينه‌ي 1 : شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 2: شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 2
گزينه‌ي 3: شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 2
گزينه‌4: شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 2
00:54:30
00:28:48 و 00:43:15
00:05:20
00:50:03
206
گزينه‌ي 1 و 2 و3 : شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 2    
00:09:10
207
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 2
00:16:18
208
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 4
00:59:35
209
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 4
00:30:50
210
شيمي 2 فصل 5 - سي دي شماره 1
1:04:30
211
شيمي 2 فصل 5 - سي دي شماره 1
00:21:52
212
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 3
00:23:16
213
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 2
00:01:35
214 و 215
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 2
00:11:35
216
شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 2
1:06:36
217
شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 3
00:01:44
218
شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 1
00:49:29
220
شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 2
1:02:24
221
شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 3
00:1:37
222
شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 3
 
224
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 2
دقيقه‌ي 1
225
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 2   
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 3
دقيقه‌ي 30
دقيقه‌ي 17
226
شيمي پيش فصل 2 - سي دي شماره 2
00:14:46 و 00:44:11
227
شيمي پيش فصل 2 سي دي شماره 5
00:13:06
228
شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 6
00:12:29
229
گزينه‌ي 1: شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 6  
گزينه‌ي 2: شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 5
گزينه‌3 و 4: شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 6
00:23:44
00:49:05
00:43:04
230
شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 2
00:01:44
231
شيمي پيش فصل 3 سي دي شماره 3
00:31:24
232
شيمي پيش فصل 4 سي دي شماره 1
00:05:50
233
شيمي پيش فصل 4 سي دي شماره 3
00:08:22
234
شيمي پيش فصل 4 سي دي شماره 3
00:17:15
235
شيمي پيش فصل 4 سي دي شماره 4
00:54:10