يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

كنكور سراسري 89 رشته‌ي تجربي
يک‌شنبه، 3 مرداد 1389

 

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89
تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان
127
مشابه نكات ارائه شده در سؤال 64 و 76 كتاب احتمالي رياضيات، مطابق با دقيقه‌ي 10: 22: 00 سي‌دي شماره‌ي (1)
129
مشابه سؤال 110 كتاب احتمالي رياضيات
133
مشابه سؤال 191 و 231 كتاب احتمالي رياضيات
134
مشابه سؤال 270 كتاب احتمالي رياضيات
135
مطابق با دقيقه‌ي 15: 04: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)
137
مطابق با دقيقه‌ي 57: 48: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)
138
عيناً مطابق با سؤال 326 كتاب احتمالي رياضيات، مطابق با سؤال 14 آزمون مبحثي 1 مجموعه‌هاي احتمالي، مطابق با دقيقه‌ي 54: 26: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)
139
عيناً مطابق با سؤال 332 كتاب احتمالي رياضيات، مشابه سؤال 13 آزمون مبحثي 2 مجموعه‌هاي احتمالي
144
مشابه نكات ارائه شده در سؤال 45 و 49 كتاب احتمالي رياضيات
147
مشابه سؤال 586 كتاب احتمالي رياضيات
149
مطابق با دقيقه‌ي 19: 47: 00 سي‌دي شماره‌ي (2)
150
مشابه سؤال 477 كتاب احتمالي رياضيات، مطابق با دقيقه‌ي 17: 13: 00 سي‌دي شماره‌ي (3)
151
مشابه سؤال 481 كتاب احتمالي رياضيات، مطابق با دقيقه‌ي 27: 15: 00 سي‌دي شماره‌ي (3)

 

  

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان

208

مشابه سؤال 187 كتاب احتمالي

209

مشابه سؤال 210 كتاب احتمالي

210

مشابه سؤال 348 كتاب احتمالي

211

مشابه سؤال 353 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 25:46:.. از سي‌دي شماره‌ي 2

214

مشابه سؤال 136 كتاب احتمالي

216

مشابه سؤال 54 و 78 كتاب احتمالي

218

مشابه سؤال 30 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 12:14:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

219

مشابه سؤال 115 و 117 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 53:32:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

220

مشابه سؤال 396 و 406 كتاب احتمالي

221

مشابه سؤال 392 كتاب احتمالي

225

مشابه سؤال 437 و 440 كتاب احتمالي

227

مشابه سؤال 483 و 494 و 23 (آزمون جمع‌بندي 2) كتاب احتمالي

228

مشابه سؤال 505 و 523 و 24 (آزمون جمع‌بندي2) كتاب احتمالي

230

مشابه سؤال 550 كتاب احتمالي

231

مشابه سؤال 589 و 603 كتاب احتمالي

232

مشابه سؤال 621  كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 01:05:27 از سي‌دي شماره‌ي 3

233

مشابه سؤال 641 كتاب احتمالي

213

مشابه نكته‌ي اشاره شده در دقيقه‌ي 56:47:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

 

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با كتاب و  سي‌دي‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 89 پژوهندگان

236

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 183 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 20:53:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

238

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 32 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 09:57:.. از سي‌دي شماره‌ي 1 و دقيقه‌ي 07:25:.. از سي‌دي شماره‌ي 3

244

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 290 و 294 و 297 كتاب احتمالي و دقيقه‌ي 35:23:.. از سي‌دي شماره‌ي 1

246

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 318 كتاب احتمالي

248

شبيه به سؤال 399 كتاب احتمالي

249

مشابه با سؤال 423 كتاب احتمالي

250

مشابه با سؤال 444 كتاب احتمالي

255

شبيه به سؤال 522 كتاب احتمالي

257

مشابه با سؤال 631 كتاب احتمالي

261

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 586 و 620 كتاب احتمالي

262

مشابه سؤال 665 كتاب احتمالي

267

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 724 و 722 كتاب احتمالي

269

مشابه نكته‌ي اشاره شده در سؤال 721 كتاب احتمالي

 

 

شماره تست در دفتر كنكور سراسري 89

تطابق با سي‌دي‌هاي آموزشي فرآيند پاسخ شيمي پژوهندگان

عنوان سي‌دي
دقيقه
236
شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 3
00:43:04
237
شيمي 2 فصل 1-  سي دي شماره 2
شيمي 2 فصل 1- سي دي شماره 3
00:32:40
00:09:05
238
شيمي 2 فصل 1 - سي دي شماره 5
00:01:10 و 00:27:21
239
گزينه‌ي 1: شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 3
گزينه‌ي 2: شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 3
گزينه‌ي 3: شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 3
دقيقه‌‌ي 5
دقيقه‌ي 59
00:36:10
240
گزينه‌هاي 1 و 2 : شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 2
گزينه‌ي 4: شيمي 2 فصل 2 - سي دي شماره 1
1:00:20 و 00:30:30
دقيقه‌ي 53
241
شيمي 2 فصل 3 - سي دي شماره 1
00:49:48
242
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 1
00:46:10
243
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 1
1:08:18
244
شيمي 2 فصل 4 - سي دي شماره 4
از دقيقه 00:30:34 به بعد
245
شيمي 2 فصل 5 - سي دي شماره 3
00:09:17
246
شيمي 2 فصل 5 - سي دي شماره 3
شيمي 2 فصل 5 - سي دي شماره 2
00:09:17
00:35:20
247
گزينه‌هاي 1، 2 و 3: شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 4: شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 1
00:46:55
00:19:51
248
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 2
1:11:35
249
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 3
سي دي شماره 3
00:50:53
00:35:30
250
شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 3
00:11:43
251
گزينه‌ي 1: شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 2: شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 3: شيمي 3 فصل 2 - سي دي شماره 1
00:20:29
00:01:27
00:20:29
252
شيمي 3 فصل 2 سي دي شماره 3
00:28:46
253
گزينه 1 و 2: شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 3 و 4: شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 1
00:01:37
00:09:05
254
شيمي 3 فصل 3 - سي دي شماره 2
1:02:24
255 و 256
شيمي 3 فصل 1 - سي دي شماره 3
00:56:54
258
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 2
دقيقه‌ي 30
259
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 5
00:18:21 و 00:30:23 به بعد
260
شيمي پيش فصل 1 - سي دي شماره 4
00:04:11 و 00:37:02 به بعد
261
شيمي پيش فصل 2 - سي دي شماره 2
شيمي پيش فصل 2 - سي دي شماره 3
00:44:11
00:14:46
262
شيمي پيش فصل 2 - سي دي شماره   4
00:15:32
263
گزينه 1: شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 1
گزينه‌ي 2و 4: شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 4
گزينه‌ي 3: شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 6
00:03:30
00:26:23
00:43:04
264
شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 3
00:31:24
265
شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 4
00:26:23
266
شيمي پيش فصل 3 - سي دي شماره 5
دقيقه‌ي 49
267
شيمي پيش فصل 4 - سي دي شماره 3
00:08:22
268 و 269
شيمي پيش فصل 4 - سي دي شماره 1
00:53:45
270
شيمي پيش فصل 4 - سي دي شماره 5
00:05:50