يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

كنكور سراسري 88 رشته‌ي رياضي
چهار‌شنبه، 19 خرداد 1389

شماره تست در كنكور سراسري 88

تطابق با تست‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 88 و سي‌دي‌هاي آموزشي فرآيند پاسخ پژوهندگان

101

عيناً مطابق با اول CD شماره‌ي 8 تابع

102

عيناً‌ مطابق با اول CD شماره‌ي 11 تابع

103

مطابق با سؤال احتمالي 30 (رياضي2) 
CD تصاعد و لگاريتم دقيقه‌ي 00:55:00و دقيقه‌ي 00:58:00و دقيقه‌ي 1:02:00 (بسيار شبيه)

104

مطابق با  CD‌تصاعد و لگاريتم دقيقه‌ي 00:59:45

105

CD شماره‌ي 8 تابع مبحث معادله‌ي درجه دوم
CD شماره‌ي6 كاربرد مشتق دقيقه‌ي 00:54:45

106

مطابق با سؤال احتمالي 120 حسابان 
CD شماره‌ي 10 تابع (تابع معكوس)

107

مطابق با سؤال احتمالي 35 رياضي 2

108

مطابق با سؤال احتمالي 66 حسابان

109

مطابق با CD مشتق دقيقه‌ي 00:54:30

111

عيناً مطابق با CD شماره‌ي 1 اشتباهات متداول تابع

113

CD شماره 4 احتمالي دقيقه‌ي  00:40:39
مطابق با  CD‌شماره‌ي 2 دنباله و سري دقيقه‌‌ي  00:36:15

114

مطابق با CD‌ شماره‌ي 2 دنباله و سري دقيقه‌ي 00:14:00و دقيقه‌ي 00:35:00و دقيقه‌‌ي 00:27:00و دقيقه‌ي 1:01:10

115

مطابق با CD شماره‌ي 6 كاربرد مشتق دقيقه‌‌ي 00:45:45

117

مطابق با CD كاربرد مشتق دقيقه‌ي 00:16:11 و دقيقه‌ي 00:29:30

119

عيناً 299 كنكور 88 رياضي

120

مطابق با CD شماره‌ي 1 كاربرد مشتق دقيقه‌ي 00:03:00

121

مطابق با سؤال 246 احتمالي حساب ديفرانسيل و انتگرال 
CD كاربرد مشتق ابتداي آن

122

روش به‌دست آوردن ريمان پايين و بالا در CD شماره‌ي 9 احتمالي دقيقه‌ي 00:01:20 به‌طور كامل توضيح داده شده است.

133

مطابق با نكته‌ي مطرح شده در سؤال 134هندسه‌ي تحليلي (2 بار به‌طور متوالي از نكته استفاده شده است.)

138

مطابق با سؤال احتمالي152 هندسه‌ي تحليلي

139

مطابق با سؤال احتمالي 159 هندسه‌‌ي تحليلي (نكات و فرمول‌ها در CD شماره‌ي 10 احتمالي بيان شده است.)

141

مطابق با سؤال احتمالي 437 آمار و مدل‌سازي 
مطابق با CD آمار دقيقه‌‌ي  00:40:50

142

CD آمار دقيقه‌ي 00:31:40

146

CD شماره‌ي 1 رياضي پايه نمودار ون

153

مطابق با سؤال 13 رياضي 2

155

سؤال احتمالي 86 رياضي گسسته
آخر CD احتمال بحث توزيع احتمال و CD دنباله و سري بخش سري

 

شماره تست در كنكور سراسري 88

تطابق با تست‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 88 پژوهندگان 

162

مطابق با سؤال 203 احتمالي (فيزيك پيش دانشگاهي)

166

مطابق با سؤال 54 احتمالي (فيزيك 1 و 2)

176

مطابق با سؤال 177 احتمالي (فيزيك پيش دانشگاهي)

178

مطابق با سؤال 100 احتمالي (فيزيك سال سوم دبيرستان)

194

مطابق با سؤال 307 احتمالي (فيزيك پيش دانشگاهي)

196

مطابق با سؤال 277 احتمالي (فيزيك پيش دانشگاهي)

198

مطابق با سؤال 301 احتمالي (فيزيك پيش دانشگاهي)

 

شماره تست در كنكور سراسري 88

تطابق  با  مجموعه‌هاي احتمالي  ويژه‌ي كنكور 88 و سي‌دي‌هاي آموزشي فرآيند پاسخ پژوهندگان

201

شيمي سال دوم/ CD دوم/ فصل اول/ دقيقه‌ي 23 و 20 
سؤال 7 از دفترچه‌ي احتمالي

202

شيمي سال دوم/ فصل اول/CD چهارم/ دقيقه‌ي 6
سؤال 3 و 27 از دفترچه‌ي احتمالي 
CD‌ششم احتمالي/ دقيقه‌ي 4

203

شيمي سال دوم/ فصل اول/CD چهارم

204

شيمي سال دوم/ فصل اول/CD‌ دوم/ دقيقه‌ي 31
سؤال 122 و 10 از دفترچه‌ي احتمالي
CD ششم احتمالي/ دقيقه‌ي6

205

شيمي سال دوم/ فصل اول/ CD دوم/ دقيقه‌ي 31 و شيمي سال دوم/ فصل اول/CD چهارم/ دقيقه‌ي 55
سؤال 10 از دفترچه‌ي احتمالي
CD ششم احتمالي/ دقيقه‌ي 6

206

شيمي سال دوم/ فصل اول/CD چهارم/ دقيقه‌ي 60
سؤال 10 از دفترچه‌ي احتمالي
 C
D ششم احتمالي/ دقيقه‌ي6

208

شيمي سال دوم/ فصل چهارم/ CD‌چهارم / دقيقه‌ي 49

209

شيمي سال دوم/ فصل سوم/CD‌ اول/ دقيقه‌ي 16

210

شيمي سال دوم/ فصل پنجم/ CD دوم/ دقيقه‌ي 19
سؤال 145 از دفترچه‌ي احتمالي
CD ششم احتمالي/ دقيقه‌ي 42

211

شيمي سال دوم/ فصل چهارم/ CD‌ اول دقيقه‌ي 13 و فصل پنجم/ CD اول / دقيقه‌ي 11 
سؤال 139 از دفترچه‌ي احتمالي

212

شيمي سال سوم/ CD‌دوم/ دقيقه‌ي 22
CD هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 8

213

شيمي سال سوم/CD‌ سوم/ دقيقه‌ي1
سؤال 162 از دفترچه‌ي احتمالي

214

شيمي سال سوم/ CD سوم/ دقيقه‌ي 15
CD‌هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 8

216

شيمي سال سوم/ CD ششم/ دقيقه‌ي 56
سؤال 242، 243و 244 از دفترچه‌ي احتمالي
CD هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 40

217

شيمي سال سوم/ CD‌ششم/ دقيقه‌ي 27
سؤال 245 از دفترچه‌ي احتمالي
CD هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 46

218

شيمي سال سوم/ CD‌ششم/ دقيقه‌ي 15
سؤال 221 از دفترچه‌ي احتمالي
CD هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 26

219

شيمي سال سوم/ CD‌ششم/ دقيقه‌ي 17
سؤال 254 از دفترچه‌ي احتمالي
CD هفتم احتمالي/ دقيقه‌ي 56

220

شيمي سال سوم/ CD هفتم/ دقيقه‌ي 52

221

شيمي سال سوم/ CD‌يازدهم/ دقيقه‌ي 20

222

شيمي سال سوم/ CD نهم/ دقيقه‌ي 58
سؤال 280 از دفترچه‌ي احتمالي

223

شيمي سال سوم/ CD نهم/ دقيقه‌ي 58

225

شيمي پيش دانشگاهي / فصل اول/ CDاول/ از دقيقه‌ي 28 (مفهوم سرعت) تا ارائه CD سؤال 342 ار دفترچه‌ي احتمالي

226

سؤال 353 از دفترچه‌ي احتمالي

227

شيمي پيش دانشگاهي / فصل اول/ CD دوم/ دقيقه‌ي 44
شيمي پيش دانشگاهي/ فصل دوم/
CD دوم/ دقيقه‌ي4

228

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل دوم/ CD دوم / دقيقه‌ي 63سؤال 369 و 371 از دفترچه‌ي احتمالي

229

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل سوم / CD دوم/ دقيقه‌ي 57سؤال 385 و 386 از دفترچه‌ي احتمالي
CD هشتم احتمالي/ دقيقه‌ي 35

230

شيمي سال سوم/ CD سوم/ دقيقه‌ي 32
شيمي پيش دانشگاهي/ فصل سوم/ CD ششم/ دقيقه‌ي 42
سؤال 453 از تست‌هاي احتمالي

231

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل سوم/CD‌سوم/ دقيقه‌ي58

232

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل سوم/ CD پنجم/ دقيقه‌ي 16

233

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل چهارم/ CD اول/ دقيقه‌ي 5

234

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل چهارم/CD سوم/ دقيقه‌ي24
شيمي پيش دانشگاهي / فصل چهارم/
CD‌چهارم/ دقيقه‌ي  و دقيقه‌ي 30

235

شيمي پيش دانشگاهي/ فصل چهارم/CD‌چهارم/ دقيقه‌ي 45